Menighedrådsmøde d. 7. august 2018 Til stede: Finn Jensen (formand), Pia Sibborn, Jesper Løje, Palle Borst (kirkeværge),Ida Støckel Rolle (sognepræst), Panna Friis-Grigonzca (organist), Charlotte Hannibal (regnskabsfører).

Fraværende med afbud: Nick Oreskov (med.arb.rep.), Ulla Worsaae.

1: Dagsorden godkendes og Palle vælges som mødeleder.

2: Formanden orienterer o fastansættelse af gravermedhjælper på 32 timer pr. uge. Ang. renovering af arbejde på præstegården og istandsættelse af 1. sal.

3: Spirprojekt: Der er søgt om ekstra-bevilling på 3 millioner kr. Spiret forventes stadigt færdigt i uge 43. Den øverste klokke er ved og blive renoveret og er færdig om tre uger. Alt forløber planmæssigt.

4: Organisten orienterer om sommerens musikandagter, sommerkoncerte i Vantore kirke d. 26/7, hvor alt forløb godt. Kommende koncerter d. 18/8 med ungarsk organist. Orientering om Local Vocals koncerttur til Budapest. Der er mulighed for at få et venskabssogn i Ungarn. Ang. navn til det nye ungdomskor: "Young Voices of Nysted kirke" Opstart tirsdag d. 18. september. Ang stemning af flygel og orgel til kapel.

5: Kvartalsrapport 2. kvartal godkendes. Menighedsrådet godkender rapporten, men kasseren er fraværende. I fraværet af kasseren godkender resten af MR. Det foreslås, at de ansatte indkaldes til et møde, hvor de orienteres om budgettet.

6: Præstens punkt: ang. reception for Anni d. 26. august. Finn spørger Christen om indkøb af vin. Palle står for høstgudstjeneste i Vantore kirke kl. 10.30 og kl. 14.00 i Nysted: Ida, Palle, Charlotte og Finn. Gudstjenesteværksted, aftengudstjeneste d. 6. september kl. 19.00 og børnegudstjeneste d. 25. oktober kl. 17.00

7: Graverens punkt. Ang. rykker til gravstedsejere. Det besluttes, at der for fremtiden skal benyttes Brandstofs rykkere med vores eget logo.

8: Kirkeværge orienterer: Varmepumpe/affugter i Vantore kirke. Affugteren kan købes for kr. 7500,- incl. moms. Vi afventer den økonoiske situation senere på året. ang. ramper til de to kirker: kirkeværgen undersøger sagen videre.

9: Tine Schmidts ønske at udtræde af MR efterkommes.

10: Valg af kontaktperson og næstformand. Pia Sibborn vælges som kontaktperson. Palle Borst vælges som næstformand.

11: Frivillige hjælpere: Pia har fundet tre frivillige og arbejder videre med flere. Pia er tovholder.

12: evt: Pia foreslår, at alle MR-medlemmer får en MR-mailadresse.

Møde afsluttes kl. 8.45