Menighedrådsmøde d. 6. marts i Nysted-Vantore menighedsråd. Til stede: Jesper Løje, Finn Jensen, Pal Borst, Ulla Worsaa, Tine Schmidt, Nick Oreskov, Charlotte Hannibal, Ida Støckel Rolle og Pia Sibborn-Larsen

Fraværende med afbud: Mette Rossdahl og Susanne Mathiessen

Tine vælges som mødeleder.

ad pkt 1a: Der kommer et punkt på, som hedder pkt. 1b: Godkendelse af årsregnskab.

ad pkt. 1 b: Regnskabsføreren fremlægger årsregnskab 2017. Menighedsrådet godkender årsregnskabet: Regnskab afleveret. Årsregnskab 2017 er blevet afleveret til provstiet kl. 18.43

ad pkt.2: Kirkeværgen orienterer: Arbejdet på spiret er i gang igen. Stillads føre til tops. Vinduer i præstegården: Det bliver kun de fire vinduer i gavlen, der bliver skiftet i første omgang.

ad pkt. 3: Graveren orienterer om beskæring af frugttræer i præstegårdshaven. Om træer på kirkegårdspladsen: Guldregnen kan fjernes. Der laves et udvalg, som undersøger muligheden for at komme ind i kirken som handicappet eller med kister. Dette udvalg er kirkegårdsudvalget.

ad pkt. 4: Det vedtages, at MR skal foretage et eftersyn af maskinpark. Jesper og Nick gør det inden næste MR-møde.

ad pkt. 5: Bygningssyn: Der arbejdes frem mod d. 3. april kl. 10 - Jesper kontakter provsten.

ad pkt. 6: Der sættes en proces i gang med at få sikret gravstenene. Tine er tovholder.

ad pkt. 7: Orientering om flytning af nytårsgudstjeneste: Vi har fået forlænget vores forsøgsperiode med tre år, frem til d. 31. december 2020.