Nysted-Vantore Menighedsråd - Menighedsrådsmøde d. 7. november 2017

Til stede: Jesper Løje (formand), Finn Jensen (næstformand), Susanne Mathíessen, Pia Síbborn, Ulla Worsaae, Tíne Schmidt, Mette Rossdahl, Palle Borst, lda Støckel Rolle (sp.), Nick Oreskov ( medarbejderrep. ), Charlotte Ha nnibal (regnskabsfører). Fraværende med afbud: lngen Fraværende uden afbud: Mødeleder: Tine Schmidt

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden Pkt. 9 flyttes til pkt. 2

Pkt. 2: Konstituering af menighedsråd Ved skriftlíg afstemning vælges

Jesper Løje som formand og Finn Jensen som næstformand. Kassererposten: Ulla Worsaa modtager valg som kasserer. Kontaktperson: Palle Borst modtager genvalg. Kirkeværge: Finn Jensen modtager genvalg. Kirkegårdsudvalg: Palle, Jesper, Tine modtager genvalg. Præstegårdsudvalget: Tine, Jesper og Palle modtager genvalg.

Pkt. 3: Meddelelser fra formanden Orienterer om formandsmøde.

Pkt. 4: Meddelelser fra forretningsfører/kasserer Kvartalsrapport frem lægges. Årsbudget 2018 fremlægges. Årsbudget 2018 er blevet afleveret til provstiet. Budgettet er blevet påført tidsstem plet: 07.11.2017 18:38

Pkt. 5: Meddelelser fra præsten Der er ingen meddelelser.

Pkt. 6: Meddelelser fra kontaktperson Ví har været forsinket med vores årshjul for udenomsarealer Der vil blive afholdt MUS-samtaler til marts.

Pkt. 7: Meddelelser fra kirkeværgen. Der kommer lys rundt omkríng kÍrken inden næste aftenarrangement. Vínduer er sat op i graverbygningen. Der er dags dato blevet lavet syn på vores lydanlæg i Nysted Kirke og anlægget er blevet fínjusteret.

Pkt. 8: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant. Graverne har været på granlægningskursus. Vi arbejder på at få granlægníngskurset tíl at lígge í Nysted i 2018. Ny computer til graverbygningen: Aftales videre mellem graver og kontaktperson

Pkt. 9: Meddelelser fra koncert og øktivitetsudvalget lnfo om nytårskoncert d. 27 /1, og gospelkoncert d. 21/4. Ví får lavet en samlet kalender med vores aktíviteter.

Pkt. 10: Behandling af revisionsprotokollat Revisionsprotokollatet er bearbejdet og godkendt af menighedsrådet.

Pkt. 11: Vedtagelse af medarbejdertelefoner Der bevilges medarbejdertelefoner til graverne og den organis! som tiltræd er pr. 1/12, til en værdí af 2000 kr. pr. stk. Menighedsrådet indkøber og udleverer telefonerne.

Pkt. 12: Struktur på fremtidige møder Tine stiller forslag om, at når man har info sendes det ud vía mail til rådets medlemmer. Punkterne på dagsordenen er noget, som enten skal drøftes og/eller besluttes. Der foreslås ny mødetíd: kl. 17.45. Der spises den første halve time. Det offentlige møde starter kl. 18.15. Det ovenstående vedtages.

Pkt. 13: Evt. . Ang. Caroline Henderson-koncert d. 17 /11: Palle og Mette er frivillige sammen med Fínn. Charlotte informerer om fremtidígt PFA-møde for ansatte. 6/12: Pía og Susanne står for forplejning i Vantore kl. 19.00. Kaffe/gløgg/æblejuice + småkager. De 9 læsninger d. 19/12 kl. 19.00: Finn, Pía, Tine, Charlotte, Ulla, Palle har meldt sig som læsere. Nytårsgudstjeneste d.31/12:. Tine og Finn står for bobler og kransekage. 26/11: Ulla og Pia står for kaffe. 14/11 Pejlemærkemøde kl. 16.00. Tíne sender artikler ud.

Offentligt møde slut