Referat af møde i Nysted-Vantore menighedsråd d. 5/9-2017

Til stede: Palle Borst Jensen (kontaktperson), Jesper Løje(formand), Susanne Mathiesen, Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant), Ida Støckel Rolle (sognepræst) Finn Jensen (kirkeværge plus næstformand)), Ulla Worsaa, Pia Sibborn (kasserer), Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Tine Schmidt.

Afbud fra: Mette Rossdahl og Lene Chamboralus

Mødeleder: Palle Borst vælges.

1: Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes.

2: Meddelelser fra formanden. Info om budgetsamrådsmøde om økonomien i 2018 i provstiet.

3: Meddelelser fra forretningsfører/kasserer. Budgetformål 2017 fremlægges. Regnskabet for spirprojektet fremlægges.

4: Meddelelser fra præsten. Info om indskrivning af konfirmander: Der er netop indskrevet 19 unge til konfirmandforløb. Info om babysalmesang i Nysted: Forløbet starter i næste uge og der er tilmeldt 3,5 babyer samt deres mødre.

5: Meddelelser fra kontaktpersonen Forslag om personalehåndbog. Charlotte vil gerne lave den i samarbejde med Palle. Det vedtages. Forslag om personale t-shirts med navn på, til personalet på kirkegården. Det vedtages, at der bestilles fem styk til hver af kirkegårdspersonalet. Det besluttes, at der skal holdes et møde ang. tjek af kirkegårdsregulativet. Ved mødet skal kirkegårdsudvalget, sognepræsten samt graverne deltage. Ida indkalder til mødet. Forslag om, at rengøring og graverarbejde køres sammen, således at der kun er en kasse og således, at graverne selv styrer deres arbejde og fordeler timerne, som det passer bedst.

6: Meddelelser fra kirkeværgen Vi har fået 60.000 kr. til at tjære Vantore Kirkes tag. Det sker i næste uge. Der bliver også skiftet et vindue på graverbygningen.

7: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant Meddelelse om muldvarpe på kirkegården – graveren tager hånd om sagen. Kirkegårdsudvalget og graveren skal snakke om bede og buske på kirkegården. Christen Ø. Rasmussen ønsker at få fremsendt dagsorden forud for MR-møder.

8: Meddelelser fra koncert og aktivitetsudvalget Info om møde d. 15/8 i koncert- og aktivitetsudvalget. Der informeres om de fire koncerter, der er ved at blive planlagt for 2018. Info om kirkebio 2018: stadig under udarbejdelse. Info om aftenhøjskole 2018: d. 17/1, 21/2, 21/3, 25/4.

9: Nysted kirkes tårn og spir (status) Stilladset er færdigt i højden. Man regner med at byggepladsen lukkes ned d. 1/12 og så står den vinterlukket i tre måneder. Dette er uden omkostninger for os. Derefter føres stilladset helt op. Det kommer lys på klokkerne, når de ringer. Brandalarm opsættes, således at der ringes til en ud af seks personer såfremt alarmen går: Ida, Palle, Finn, Christen ???, Pia 1

10: Medlemskab af Pilgrimshuset MR melder sig ind.

11: Bispevielse gave fra menighedsrådet Tine sender en gave til biskoppen fra MR. 

12: Eventuelt Planlægning af høstgudstjenester: Susanne og Charlotte står for oppyntning i år. Heidis blomster aflyses.

13: Offentligt møde slut