Referat af møde i Nysted-Vantore menighedsråd d. 1/8-2017 Til stede: Palle Borst Jensen (kontaktperson), Jesper Løje(formand), Susanne Mathiesen, Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant), Ida Støckel Rolle (sognepræst) Finn Jensen (kirkeværge plus næstformand)), Ulla Worsø, Pia Sibborn (kasserer), Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Mette Rossdal, Tine Schmidt.

Mødeleder: Mette Rossdal

 

1: Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2: Meddelelser fra formanden Orienterer om formandsmøde i gl. Nysted kommune. Finn Jensen, Mette Rossdal, Palle Borst, Tine Schmidt finder det kritisabelt, at den økonomiske situation omkring regnskabsfører-situationen er uafklaret. At man ikke har afklaring på, hvad det vil koste at have en regnskabsførervikar, er stærkt kritisabelt.

3: Meddelelser fra forretningsfører/kasserer Regnskabsfører fremlægger kvartalsrapport og MR godkender. Det besluttes, at alle godkender deres egne indkøb. Undtagen når der indkøbes for over 10.000 kr., så skal indkøberen, formanden og kassereren forhåndsgodkende.

4: Meddelelser fra præsten Orienterer om kommende konfirmander. Orienterer om babysalmesang, som starter op i september.

5: Meddelelser fra kontaktpersonen Der er medarbejdermøde d. 9/8-17. Det besluttes, at der indkaldes til et møde mellem formand, kirkeværge, kontaktperson og Anders Knudsen vedr. kontrakt og udlicitation.

6: Meddelelser fra kirkeværgen Døbefonten er blevet restaureret.

7: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant Orienterer om brev, der er sendt til gravstedsejere vedr. blomster på gravsteder. Foreslag om blomsterbede på de store græsplæner på kirkegårdene.

8: Nysted Kirkes tårn og spir (status) Der sendes fremadrettet referater ud fra byggemøder (hver 14. dag) til alle interesserede i MR. Kort info i et forståeligt sprog. Der bygges pt. stillads, men om dette kan godkendes af rådgiverne vides endnu ikke. Finn Jensen er ansat til at varetage arbejdsmiljøsikringen og sikkerheden på byggepladsen. Hovedentreprenøren meddeler, at – hvis beregningerne holder – så kan de være færdige i uge 13 2018.

9: Ændring af betalingstidspunkt for pasning af gravsteder Det besluttes, at der sendes fakturarer ud i marts, hvor folk skal betale for det indeværende år, i stedet for, at der i december betales for det år, der rinder ud. Der skal nedsættes et udvalg, som laver et udkast til et brev. Foreløbigt varetager Jesper processen og kontakter provsten ang. regler for rykkere.

10: Rådighedstimer Christen behandles MR er positivt stemt for at Christen får rådighedstimer. MR har fokus på, at Christen skal honoreres, hvis han står til rådighed.

11: Ang. udlejning af SH Der er en fast pris på 1000 kr. og det gælder alle. Leje af sognehuset til personale, menighedsrådsmedlemmer og præst er gratis.

12: Eventuelt Pejlemærkemøde i SH kl. 16.00-21.00 d. 19/9

D. 17/9 står Finn og Pia for kirkekaffe (vin og chips).

Daghøjskole LOF: Pia og resten af aktivitetsudvalget er i gang med at arrangere sammen med Flemming von Würden.

13: Offentligt møde slut