Referat af møde i menighedsrådet 6. juni 2017 kl. 18.00 i Sognehuset.

Til stede: Jesper Løje, Susanne Mathiesen, Palle Borst, Finn Jensen, Pia Sibborn-Larsen og Tine M. Schmidt, samt medarbejderrepræsentant Nick Oreskov, kst. sognepræst Karin Andersen og regnskabsføre Charlotte Hannibal.

Afbud fra Ulla Worsøe, Lene Charalambous og Mette Rosdahl. Mødeleder: Jesper Løje.

1.Godkendelse af dagsorden. 

2. Gennemgang af regnskab (forretningsfører/kasserer) Det drejer sig rettelig om kvartalsrapport for januar - marts 2017. Charlotte gennemgik rapporten, som blev godkendt. Menighedsrådet vil gerne have Charlotte med til gennemgang af kvartalsrapporten også fremover.

3. Meddelelser fra formanden. Det var hyggeligt at deltage i 2. pinsedag på Fuglsang.

4. Meddelelser fra præsten. Nyt kirkebrev blev runddelt. Karin opfordrede interesserede til at melde sig som frivillige til "På Sporet af Jesus"

5. Meddelelser fra kontaktperson. Der er afholdt MUS-samtaler. Referat fra personale-/planlægningsmøde ligger fremover i en mappe i kopirummet. Organist har ansøgt om tilskud til sin diplomuddannelse, det bevilliges.

6. Meddelelser fra kirkeværge. Finn har fået spam-mail på sin DAB-mail. Jesper kontakter IT-kontoret.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant. Nick fortæller om et godt Brandsoft-kursus, hvor han bl.a. lærte, at vi kan udsende breve og opkrævninger via e-mail. Det kan formentlig godt betale sig, både i porto og arbejdstid. MR tilslutter sig.

8. Nysted Kirkes tårn og spir (status) Der er ikke den ønskede fremdrift i projektet, Finn og Tine følger op på det. Finn og Tine får stillet ipads til rådighed, så de kan være koblet op på kvalitetssikringssystemet.

9. Godkendelse af budget for 2018. Budgettet blev godkendt og idsendt til provstiet (tidsstempel 06-06-2017 20:25).

10. Årshjul. Tine har lavet udkast til årshjul forkirkegården/graverne (uddeles)

11. Følgebrev om pasning af gravsteder. Charlotte, Nick og Susanne laver udkast til brev vedr. indhold i pasningsaftaler, så folk ved, hvad de betaler for/kan forvente sig.

12. Daghøjskole. Palle melder af tidsmæssig årsager fra som tovholder. Pia overtager. Der foreligger ikke program endnu.

13. Musikudvalg. Musikudvalg nedsættes bestående af Sognepræst Ida, Organist Brian, Susanne og Pia. Pia indkalder til første møde.

14. Børnebio. evt. genoptages aftales på/efter visionsmøde.

15. Eventuelt. Pia stiller forslag om, at alle MR-medlemmerne får stillet ipad til rådighed til brug for arbejdet. Priser undersøges.

Referent Karin Andersen.