Referat af møde i menighedsrådet 2. maj 20l7 Kl. 18.00 i Sognehuset. Til stede: Jesper Løje, Susanne Mathiesen, Palle Borst, Finn Jensen, Ulla Worsaae, Pia Sibborn-Larsen og Tine M. Schmidt, samt medarbejderrepræsentant Nick Oreskov, kst. sognepræst Karin Andersên og regnskabsfører Charlotte Hannibal.

Afbud fra Mette Rosdahl og Lene Charalambous

Mødeleder: Susanne Mathiesen.

1.Godkendelse af dagsorden – OK

2. Gennemgang af regnskab (forretningsfører/kasserer) Første kvartalsrapport blev uddelt til orientering, men da tallene først lige er bogført, blev rapporten ikke gennemgået i detaljer eller godkendt.

3. Meddelelser fra formanden Bispevalget er i gang; alle de stemmeberettigede har modtaget valgmateriale. Karin og Jesper deltager i Landemode. Der er konsulentrunde den 11. maj kl. 10,00-10.45 i kirken vedr. bænkeprojekt. Nøgler til Sognehuset er blevet udskiftet og delt ud til medlemmer m.v.

4. Meddelelser fra præsten Der er indkøbt en "reformationstavle" til konfirmand-brug - og evt. også tit voksne. Der er børnetime den 16, maj, maden kan bestilles i Kettinge Forsamlingshus. Palle vil gerne hjælpe + evt. Charlotte. Pia laver opslag i byen mm. 2. pinsedag til friluftsgudstjenesten (5, juni kl. 11.00 i Fuglsang have) skal vi komme med kage til 20 og 10 kander kaffe. Susanne og Jesper sørger for.

5. Meddelelser fra kontaktpersonen Der er problemer med dyr, der æder blomsterne på kirkegården særligt stedmoderblomster og roser. Gravstedsejere bør gøres opmærksom på problemet. Nick finder en løsning. Palle spørger, om der skal være en graver/kirketjener til stede ved de (små) koncerter som organisten for (f.eks. guitarkoncerten for nylig)? Menighedsrådet opfordrer til, at personalet laver en indbyrdes aftale. I øvrigt er det aftalt, at der skal nedsættes et koncertudvalg.

6. Meddelelser fra kirkeværgen Der er kommet tilbud på reparation af kloak på kirkegården: I størrelsesordenen 10.000 kr. Arbejdet sættes i gang. Der er konsulentrunde 11. maj vedr. bænke-projekt. Finn og Jesper deltager. Vi lægger op til, at bænkene skæres ned og skråjusteres (1. prioritet) og i 2. omgang, at båse m.v. øverst i kirken fjernes og gulvet nivelleres. Kirkesyn er sendt til provstiet. Præsten har fået ny opvaskemaskine.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant Intet

8. Nysted Kirkes tårn og spir (status) Tina og Finn deltager i byggemøderne hver mandag kl. 14 første gang den 8. maj. Hvorefter projektet går i gang. Finn foreslår, at man får fremstillet en model af tårnet til udstilling. Tages evt. op senere, hvi der er interesse for det.

9. Vedtagelse af kirkebil Tine foreslår, at man går sammen med nabosognene om, at der kører en bil til kirkerne på skift (én kirke pr, søndag). Charlotte skriver rundt til nabo-menighedsrådene og spørger, om de er interesserede i en fælles løsning.

10. Fremtidens pejlemærker Tine mener, at arbejdet bør have et (fælles) mål: F.eks, flere kirkegængere for at udbrede det gode budskab. Det forudsætter f.eks.: Tilgængelighed, PR. Opgaven er i første omgang er at få talt om målene. Og hvilke filtre bruges for at nå målene. Hvorfor f.eks. sætte et frivillighedskorps i gang? Godt f.eks. at have genkendelige skabeloner for reklamer m.v. Palle minder om, at det tidligere menighedsråd har lavet en målsætning. Menighedsrådet vil holde et temamøde, hvor det bliver drøftet igennem: tirsdag den 18. august kl. 16 -21. Tine kommer med oplæg.

11. Børnekor Jesper er blevet kontaktet af Kettinge kirke, som gerne vil have unge-kor (fra 5. klasse) derude, hvis Nysted ikke længere kan/vil tilbyde det. Iben vil gerne varetage opgaven. Det er helt ok for os.

12. Gruppe (lave budget) Pia, Finn og Jesper vil isamarbejde med Charlotte lave forslag til budget for 2018: De mødes mandag den 22. maj kl. 16 hos Charlotte.

13. Gruppe (takstregulativer) evt. fornyelse af takstregulativer udsættes til efteråret.

14. Eventuelt Finn står for forplejningen 6. juni (i stedet for Ulla, som melder afbud). Charlotte har fået tilbud om gospel-workshop med Laura (fra X-Faktor) - det kunne være en god idé. Karin klager over at der kom nøglesmed samtidig med, at der var heldagskonfirmandundervisning. Der var enighed om, at håndværkere skal være koordineret med, hvad der sker i huset.

15. Offentligt møde slut Brian og Charlotte forlod mødet.

16. MUS-samtaler Kontaktperson vil aftale tidspunkter for mus-samtaler på medarbejdermøde den 10. maj, Medarbejderne inviteres med til temamødet B. august, så alle får ejerskab til såvel projektet som resultatet.

Referent Karin Andersen.