Referat af møde i menighedsrådet for Nysted-Vantore tirsdag d. 4. april 2017

Til stede: Jesper Løje, Susanne Mathiesen, Palle Borst, Finn Jensen, Ulla Worsaae, Pia Sibborn-Larsen og Tine M. Schmidt, samt medarbejderrepræsentant Nick Oreskov, kst. sognepræst Karin Andersen og regnskabsfører Charlotte Hannibal. Afbud fra Mette Rosdahl og Lene Charalambous.

Pia Sibborn-Larsen er mødeleder.

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden Jesper har været til formandsmøde.

3. Meddelelser fra regnskabsfører Charlotte spørger, om MR vil betale 800 kr. til menighedsplejen. Det betales som vanligt. Menighedsrådet underskriver Nordea- bemyndigelser. Bogføring for 2017 afventes at 2016-regnskab skal være helt afsluttet og 2017-budgettet lagt ind først. Punktet bør fremover benævnes meddelelser fra regnskabsfører/kasserer, da regnskabsfører efter sin kontrakt kun er forpligtet på to årlige menighedsrådsmøder.

4. Meddelelser fra præsten Præsten vil indkøbe ny "kirkesangbog" til præst og organist for at se, om det er noget. I øvrigt opfordrer præsten til, at menighedsrådet - når Ida er tilbage - sætter tid af til at tale om det kirkelige indhold, visioner, idéer m.v.

5. Meddelelser fra kontaktpersonen Mus-samtaler følger.

6. Meddelelser fra kirkeværgen Stormskaden skulle blive dækket, Kirkesyn i fredags er nedfældet i synsrapporter for henholdsvis Vantore og Nysted. Hvis vi skal begynde at ændre bænkene i kirken, skal der udformes et projekt, før der kan frigives penge (af de ca. 200.000 kr., der er afsat). Finn vil arbejde på det. Kirkeklokke (mobil) er bestilt. Den skal betjenes manuelt, så sanger/organist må hjælpe til med at uddele salmebøger. NB: Der er fælles valgmøde i Maribo hallerne onsdag den 19. april kl. 19.00. Finn har fået tilbud om en Caroline Henderson julekóncert fredag den 17. november som låner kirken på kommercielle vilkår. Finn arbejdervidere med det og søger, tilladelse hos biskop og politi. I forlængelse heraf forestår Karin, at menighedsrådet nedsætter et koncert-/aktivitetsudvalg, hvor organist og præst medvirker sammen med et par menighedsrådsmedlemmer, så det samlede program er koordineret. Det tages op på et senere møde.

7. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant Intet at meddele.

8. Nysted Kirkes tårn og spir Der er i dag skrevet kontrakt med Børge Jacobsen & Søn (Næstved), som skal løse opgaven.

9. Sammenlægning af sogn/menighedsråd (navne) Nysted-Vantore eller Vantore-Nysted eller bare Nysted? Menighedsrådet fastholder det nuværende navn: Nysted-Vantore.

10. Økonomi Kasserer, regnskabsfører, formand og kirkeværge laver sammen udkast til 2018-budget Forelægges menighedsrådet på juni mødet.

11. Godkendelse af regnskab Regnskabet for 2016, CVR-nr, 54500114 afleveret den 04-04-2O17 er godkendt af menighedsrådet.

12. Udlejning af kirke Hvis kirken udlånes (til overvejende kommercielle formål), bør der betales et beløb, der som minimum dækker vores udgifter til løn, varme og strøm m.v, Er der tilsvarende regulativer i provsttiet, som vi kan læne os op af? Charlotte undersøger. Reglementet for Sognehuset gennemgås på ny. Tages op på næste møde.

13. Kirkebænke På konto "kirkestole" står der knapt 212.000 kr., og på en murværks-konto står der 230.000 kr. Men før de penge evt. kan frigives, skal et projekt forelægges provsti/stift. Finn finder det tidligere (store) projekt frem, så vi kan se på det til næste møde.

14. Nøgler sognehus Jesper bestiller omlægning og nye nøgler: A-nøgle skal kunne åbne alle rum. B-nøgle kan åbne alt undtagen kontorer, kopirum og 1. sal. Charlotte laver overslag over nødvendigt antal.

15. Kursus for gravermedhjælp Næste kursus (2018) er dyrere end først beregnet; menighedsrådet bevilger det nødvendige beløb.

16. Lukket møde Intet.

17. Eventuelt Karin minder om tilmelding til Landemode - Karin videresender invitationen til alle medlemmer. Charlotte samler og tilmelder. Pia er i øvrigt tovholder på videreformidling af DAB-nyheder. Karin foreslår at der næste gang bliver taget stilling til kirkebil.