Menighedsrådsmøde d. 6. februar 2018 i Nysted Sognehus

Til stede: Fin Jensen (næstformand), Palle Borst (kontaktperson), Tine Schmidt (kontaktperson), Ulla Worsaa (kasserer), Mette Rossdahl, Pia Sibborn, Ida Strøckel Rolle (sognepræst), Charlotte Hannibal (regnskabsfører), Nick Oreskov (medarbejderrepræsentant)

Fraværende med afbud: Jesper Løje og Susanne Mathiessen

Mødeleder: Tine Schmidt

pkt. 1: Dagsorden godkendes

pkt 2: Nytårsgudstjeneste d. 31. december i stedet for d. 1. januar.

Enigt menighedsråd beslutter, at vi gerne vil hiolde nytårsgudstjeneste d. 31. december i stedet for d. 1. januar.

pkt. 3: Vedtagelse/godkendelse af logo.

Det besluttes at acceptere Mette Glyholts tilbud.

pkt. 4: Skærtorsdagsspisning torsdag d. 29. marts

Menighedsrådet beslutter, at holde gudstjeneste kl. 17.00 og efterfølgende spisning i sognehuset. Hele menighedsrådet er med til at organiserer aftenen samt med til oprydning. Finn er tovholder. Det koster kr. 40,- at deltage i middagen.

pkt. 5: Meddelelser fra præsten:

Orientering om igangværende projekter: kirkekaffe, minikonfirmander. Orientering om kommende projekter: babysalmesang, gudstjenesteværksted, katekumenat. Kirkefrokost d. 3. juni, hvor Tine er tovholder.

pkt. 6: Overenskomster og arbejdsbeskrivelser for ansatte.

Graverne kan tilkaldes med en uges varsel til flytning af borde.

pkt. 7: Vedtagelse af tilskud til projektlederuddannelsen.

Det besluttes, at menighedsrådet gerne vil betale det fulde beløb.