Bestemmelser for Fordelingsudvalget vedrørende midler til pensionistarbejdet i Nysted-området (den tidl. Nysted kommune).

 

§1 Opgave: Fordelingsudvalget har til opgave, at foretage uddeling af midler til formål inden for pensionist-området i Nysted-området. Der skal så vidt muligt tilgodeses tiltag, der er til gavn for syge og skrøbelige pensionister. Ligeledes kan tilgodeses kulturelle foreninger, der udbyder arrangementer, som fortrinsvis henvender sig til pensionister.

Enkeltpersoner kan ikke modtage støtte.

§2 Midler: Fordelingsudvalget modtager sine midler som en del af overskuddet (50%) fra Genbrugsbutikken i Nysted. Der føres selvstændigt regnskab over midlernes fordeling. Det årlige reviderede regnskab forelægges Genbrugsbutikkens bestyrelse inden udgangen af det følgende års kvartal. Dette sker gerne på Genbrugsbutikkens årsmøde. Genbrugsbutikkens bestyrelse udpeger revisor.

...

§4 Uddeling: Midlerne uddeles to gange årligt ud fra de indkomne ansøgningsskemaer. Der er ansøgningsfrister d. 1. juni og d. 1. december. Der uddeles ikke penge på andre tidspunkter.

...

§6 Ikrafttræden: Disse bestemmelser træder i kraft d. 3. februar 2016.